EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Fragment germánské spony s vysokým zachycovačem. Lučík i nožka výrazně střechovitě hraněné, nožka je ukončena knoflíkem, ten je od nožky oddělen jedním páskovým uzlíkem. Vysoký obdélný zachycovač vychází z nožky. Účelové zařízení chybí, spona je však tvořena dvojdílnou konstrukcí a byla opatřena horní tětivou, opřenou o krček knoflíku na hlavici. Hlavice je tvořena dvojitým páskovým uzlíkem, stejně jako přechod lučíku v nožku. Horní tětiva je typická pro spony s vysokým zachycovačem tzv. sarmatského typu. Spona je vyrobena z cínové mosazi.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Přechod starší a mladší doby římské, polovina 2. a počátek 3. století

Nálezce

Tomáš Merta

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-67/14