Šperky a součásti oděvu

Při rekonstrukci germánského oděvu se můžeme opírat o vícero zdrojů informací. Jsou to antické prameny (ikonografické, ale zejména písemné – Tacitova Germania), které někdy více, častěji však méně věrohodně popisují, jak vypadalo obyvatelstvo v barbariku. Vycházet můžeme také z archeologických nálezů ze severnějších částí Evropy, kde se oděvy a jejich části včetně organických materiálů dochovaly v mokrém prostředí (např. v močálech). Na základě kulturní podobnosti zde sídlícího obyvatelstva můžeme předpokládat, že kroj Germánů se v našem prostoru příliš od tamních poměrů nelišil. Nejpřesvědčivějšími doklady jsou archeologické nálezy z našeho území, byť na jejich základě můžeme oděv a šperk tehdejší společnosti rekonstruovat jen částečně.

Vyobrazení germánského muže na římské bronzové nádobě z tzv. královského hrobu u Mušova (Regionální muzeum v Mikulově)

Exponáty