Virtuální muzeum

Vítáme Vás ve virtuálním muzeu webu Archeologie – Mušov, která byla vytvořena v rámci projektu „Zhmotnělá paměť dávných kultur, digitální dokumentace a prezentace“ v rámci programu „Paměť v digitálním věku“ Strategie AV21. Na těchto stránkách máte možnost shlédnout především (nikoliv ovšem výhradně) kovové artefakty představující významnou součást našeho společného archeologického kulturního dědictví. Předměty pocházejí z archeologických nalezišť jižní Moravy, prošly komplexním procesem archeologické a konzervátorské dokumentace a jsou uloženy ve veřejných sbírkách.

Jak a proč tato expozice vzniká? Především chceme, aby byly atraktivní a pro poznání užitečné archeologické památky co nejvíce vidět. Aby byly dostupné nejen v tradičních muzeích a tištěných publikacích, ale i v digitálním prostoru. Všechny exponáty jsou nositeli paměti minulých obyvatel Jihomoravského kraje a dnes tvoří nedílnou součást společného, veřejně vlastněného kulturního dědictví.

Konzervace kovových nálezů

Měření prvkového složení kovů

V jednom aspektu jsou zde prezentované nálezy ovšem specifické: nepocházejí z klasických archeologických výzkumů, nýbrž jsou výsledkem ochotné a obětavé činnosti dobrovolných spolupracovníků z řad veřejnosti. Byly nalezeny v rámci preventivních sběrů pomocí detektorů kovů, které se uskutečnily podle pravidel představených v projektu „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje“. Všechny tak představují významný přínos dobrovolné spolupráce občanů s odbornými institucemi. Spolupráce, která není motivována financemi, ale jen chutí a zájmem podílet se na objevování a záchraně stop našich předchůdců v kraji. Toto muzeum je výrazem poděkování ze strany odborných institucí a spolupracovníkům chce usnadnit vracet se ke svým objevům, prezentovat je a právem na ně být pyšnými.

Rentgenový snímek bronzového římského vojenského kování

Fotografická dokumentace kovových nálezů

Detail povrchu římské spony na snímku z digitálního mikroskopu

Ve virtuálním muzeu, jehož obsah je průběžně inovován a doplňován, najdete předměty z následujících časových úseků: eneolit, doba bronzová, doba železná, doba římská, doba stěhování národů. Předměty jsou řazeny podle hlavních časových úseků pravěkého a protohistorického vývoje, a dále jsou členěny do funkčních kategorií. K jednotlivým tematickým okruhům jsou postupně přiřazovány texty se základními informacemi. Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky ohledně předmětů, neváhejte kontaktovat naše odborné pracovníky.

Exponáty