EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony s lichoběžníkovitě formovanou nožkou typu Jobst 4F. Fragment sestává z části lučíku v podobě diskovitého uzlíku, za nímž lučík přechází do lichoběžníkovitě formované nožky. Nožka je na horní straně po obvodu zdobena značně otřelou rytou klikatkou. Z nožky vycházející zachycovač se nedochoval, stejně jako horní část lučíku, hlavice, vinutí a jehla. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Jan Jakubčík

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B., Vlach, M., Zelíková, M. 2017: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F. In: E. Droberjar, B. Komoróczy (eds.): Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i., 31–61, obr. 3:28.

Uložení

ARÚB, 778672-1/15