EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony s lichoběžnikovitě formovanou nožkou typu Jobst 4F, vyrobené z cíno-olovnatého bronzu. Dochovala se pouze lichoběžníkovitě formovaná nožka s částí zachycovače. Nožka je na horní straně zdobena tzv. „očky“ v podobě tří soustředných kroužků, rozestavěných do trojúhelníku. Po obvodu nožky se nachází rytá klikatka. Tato forma se hojněji vyskytuje na sponách s lichoběžníkovitou nožkou pocházejících z provincie Dácie (dnešní Rumunsko).

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Filip Dočekal

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B., Vlach, M., Zelíková, M. 2017: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F. In: E. Droberjar, B. Komoróczy (eds.): Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i., 31–61.

Uložení

ARÚB, 645672-1/17