EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Germánská kolínkovitá spona typu Almgren 132. Lučík v průřezu střechovitě hraněný, nožka plankovexní, hlavice je válcovitá. Účelové zařízení bylo původně tvořeno horní tětivou, uchycenou o háček pod hlavicí. Spona byla odlita z cínového bronzu. Představuje formu, která je charakteristická pro východní Germány, v době kolem markomanských válek se v menším počtu objevuje též u polabských Germánů v Čechách i na Moravě.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Nejmladší fáze starší doby římské

Nálezce

Miloš Bártík a Ludmila Turková

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Růžičková, P. 2018: O Valticích z pohledu archeologie. In: Rakovská, L. (ed.): Valtice. Město mezi vinohrady. Valtice, 55–65.

Uložení

ARÚB, 776696-20/14