EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony s lichoběžníkovitou nožkou typu Jobst 4F. Fragment sestává z části lichoběžníkovitě formované nožky, na níž navazuje plný nižší zachycovač čtvercového tvaru. Na horní části je nožka zdobena po obvodu rytou klikatkou, ta je však značně otřelá. Horní část lučíku, hlavice, vinutí a jehla chybí. Spona je odlita z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B., Vlach, M., Zelíková, M. 2017: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F. In: E. Droberjar, B. Komoróczy (eds.): Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i., 31–61, obr. 3:18.

Uložení

ARÚB, 694193-3/16