EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony s lichoběžníkovitou nožkou typu Jobst 4F. Fragment sestává z části lichoběžníkovitě formované nožky, na níž navazuje plný nižší obdélníkovitý zachycovač, lůžko jehly je z malé části odlomeno. Nožka je na horní straně zdobena rytými klikatkami, kopírujícími obvod a střední osu nožky. Horní část lučíku, hlavice, vinutí a jehla chybí. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Václav Wasserbauer

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B., Vlach, M., Zelíková, M. 2017: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F. In: E. Droberjar, B. Komoróczy (eds.): Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i., 31–61, obr. 3:17.

Uložení

ARÚB, 694193-2/16