EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Římsko-provinciální kolínkovitá spona typu Jobst 13A s obdélnou záhlavní destičkou, zdobenou po obvodu rytou klikatkou. Vinutí sestává ze 4 závitů po obou stranách, horní tětiva je opřena o háček a prochází pod záhlavní destičkou. Jehla ulomená. Lučík je páskový, horní část fasetovaná, v polovině lučíku je výzdoba dvěma příčnými rýhami. Patka se na konci mírně zvedá. Z nožky vychází drobný zachycovač. Lůžko jehly je odlomeno. Spona je vyrobena z cínového bronzu s příměsí olova a zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská (od 2. poloviny 2. do 1. třetiny 3. století)

Rozšíření

Častěji se exempláře s obdélnou záhlavní destičkou a páskovým lučíkem vyskytují v germánských provinciích, v Noriku a Panonii méně.

Nálezce

Vítězslav Freiwald

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

ARÚB, 638781-3/17