Ostatní předměty

Teprve od laténského období je k dispozici širší funkční spektrum železných nálezů. Již od počátečního vývoje laténské kultury nacházíme v jejím inventáři často pestré soubory železných nástrojů. Ze sídlišť je jich však známo poměrné málo a většina jich pochází z depotů. Nejbohatší nález tohoto typu z hradiska u Černova obsahoval řadu nástrojů (kladivo, sekera, radlice, dláto, nůž, sekáč, skoby), stavební kování a další předměty denní potřeby (klíč, pinzeta). Již v rané fázi laténu jsou doloženy též nálezy železných srpů. Od éry plochých keltských pohřebišť se nálezy zemědělských nástrojů a výjimečně též železářských (pilník) objevují i na sídlištích. Zvláště z pozdní fáze laténského období jsou pak známy různorodé železné nástroje určené např. ke zpracování dřeva (sekery, pily, pořízy, hoblíky, dláta, rašple atd.).

Příklady nástrojů z mladší fáze doby železné (upraveno podle V. Podborský: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993)

V nálezové kategorii předmětů všední potřeby uvádíme též kovové nádoby, ačkoliv mnohé z nich opravdu nesloužily každodenním potřebám obyvatelstva. Nádoby vyráběné z bronzového plechu a často bohatě zdobené vytepávanými motivy byly velmi oblíbené již v prostředí majetnějších vrstev společnosti halštatské horákovské kultury. Často nesly motivy se symbolikou slunečních terčů a slunečních ptáků a tvarově jsou mezi nimi zastoupeny kromě talířovitých mís též koflíky, šálky, kotlíky a cedníky. Nálezy fragmentů bronzových nádob z laténského období jsou sporadické a omezují se na úplný počátek a pak až na závěr této éry. Jde vesměs o výrobky z dílen ve Středomoří a sem se dostaly jako tzv. importy.

Rekonstrukce dřevěné konvice s bronzovými aplikacemi z mladší fáze doby železné (upraveno podle J. Čižmářová: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004)

Do sféry nám již méně dostupných náboženských představ spadají různé amulety a sošky. V halštatské éře se v kovovém provedení objevují především závěsné amulety (např. hvězdicovité závěsky) a drobné zvířecí sošky (ptáci, koně, beránek, býk). Zvlášť hojně se amulety, nošené většinou na krku, objevují v laténském období. Jako amulety byly nošeny drobné bronzové plastiky zvířat (kanec, pes, koza, srna, kachna), ale také bronzová kolečka s paprsky, s nálitky či v podobě kola vozu. Ochranné, blahodárné či jiné religiózní účinky byly též připisovány drobným plastikám lidských postav či jejich částí (např. nohy).

Výběr příkladů laténských drobných plastik (upraveno podle V. Podborský: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993)

 

Exponáty