Součásti výzbroje a výstroje

    Ve starší době bronzové se z kategorie militárií objevují zejména dýky – ať již v podobě jednoduchých triangulárních dýk s otvory pro nýty či honosnějších forem s plnou litou rukojetí, či sekeromlaty s otvorem v týlu. Od střední doby bronzové se rozmnožily i typy používaných zbraní. Dýky jsou postupně nahrazovány meči s jazykovitou či plnou litou rukojetí, objevují se kopí a hroty šípů. Poslední jmenované bývají upevněny k ratišti buď pomocí řapu, častěji jsou opatřeny tulejkou. V hmotné kultuře nastupují také dvojramenné sekeromlaty. V mladší a pozdní době bronzové se spektrum zbraní již přiliš nerozšiřuje.

    Příklady militárií ze starší a střední doby bronzové (upraveno podle V. Podborský: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993)

    Kromě již dříve zobecnělých bronzových zbraní se poprvé v době popelnicových polí objevuje bronzová zbroj. Sestávala z přilby, hrudního pancíře, náholenic a štítu. Za zmínku stojí, že obdobná zbroj se objevuje v této době také na Balkánském poloostrově a v Řecku. Honosit se jí však mohly pouze nejvyšší vrstvy společnosti, což dokládají archeologické nálezy z takzvaných velmožských mohyl. Přestože se takováto zbroj s ohledem na odolnost materiálu přímo v boji patrně těžko uplatnila více než běžně používané organické materiály, její vizuální efekt a celkové vyjádření sociální prestiže mohly tehdy mít u ostatních žádaný psychologický dopad.

    Bohatě zdobený hrot kopí z pozdní doby bronzové, nálezci Vlastislav Konečný a Jakub Rozsýval, Letovicko (Muzeum regionu Boskovicka)

    Exponáty